Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Janfre V.O.F. gevestigd te Maastricht

Definities

a) Janfre: Janfre V.O.F. gevestigd te Meerssen, die in deze algemene voorwaarden met Janfre zal worden aangeduid;

b) maatkleding: aangemeten, op maat gemaakte kleding;

c) confectie: op voorraad, in standaardmaten gemaakte kleding;

d) produkten: produkten van Janfre;

e) consument: een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

f) wederpartij: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Janfre een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).


Art. 1 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Janfre. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door Janfre schriftelijk zijn bevestigd.

2 Door met Janfre een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door haar gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, in dier voege dat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Janfre gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

 

Art. 2 Algemeen

1 Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Janfre zouden ontstaan en annulering van een overeenkomst zijn zonder toestemming van Janfre onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

2 Annulering van een opdracht tot levering is uitsluitend schriftelijk mogelijk binnen 24 uur na bestelling.

3 Bedingen op grond waarvan Janfre een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken zaken verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of prijs der te leveren respectievelijk af te nemen zaken aan een voorbehoud zijn
verbonden, zijn onverbindend.

 

Art. 3 Aanbiedingen en offertes

1 Alle door Janfre gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.

2 Janfre heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.


Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1 Janfre is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Janfre gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Janfre de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Janfre een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij schriftelijk (al dan niet middels een orderformulier) per post of fax, telefonisch of per e-mail worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, het aantal en eventueel het ordernummer van de gewenste zaken dient te vermelden.

2 Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Janfre door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Janfre schriftelijk worden bevestigd.

3 In geval de wederpartij naar oordeel van Janfre of door haar ingeschakelde derden niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Janfre gerechtigd een order te weigeren of indien een order tot stand is gekomen, al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Janfre krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.


Art. 5 Maatkleding

1 Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door Janfre opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

2 De juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Janfre worden tegengeworpen.

3 Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Janfre. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Janfre.


Art. 6 Prijzen en tarieven

1 Alle door Janfre gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder
voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2 Prijzen van Janfre zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor of (indien in termijnen wordt geleverd) tijdens de levering enige verhoging van die (kost)prijs bepalende factoren optreedt, heeft Janfre het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.

3 Prijzen van Janfre zijn in Euro’s, exclusief het op moment van aflevering geldende btw percentage en betalings-, verzend- en administratiekosten en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Janfre is gerechtigd om verhogingen van de omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege aan de wederpartij door te berekenen.

 

Art. 7 Levering

1 De levering kan geschieden:

2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

3 Leveringstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Janfre.

4 De wederpartij is verplicht de te leveren zaken in ontvangst te nemen. Geweigerde zaken kunnen door Janfre voor rekening van de wederpartij worden opgeslagen. De opslagkosten zijn opeisbaar op het moment dat zij ontstaan.

 

Art. 8 Overmacht

1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Janfre gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en voorst alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Janfre kan worden gevergd.

2 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is naast Janfre ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Janfre recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

 

Art. 9 Aansprakelijkheid

1 Janfre is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

2 Janfre is slechts aansprakelijk indien en voorzover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Janfre. Het recht op schadevergoeding door Janfre is ten allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Janfre uitgesloten.

3 Janfre is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Janfre ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken.

 

Art. 10 Reclames

1 Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.

2 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

3 Geringe afwijkingen in kleur, voorzover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.

4 Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de zaken aan Janfre kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen één maand aan Janfre kenbaar te zijn gemaakt.

5 De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door wederpartij voor Janfre ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Janfre is het wederpartij niet toegestaan de zaken waarop de reclame betrekking heeft aan Janfre te retourneren.

6 In geval van een gerechtvaardigde reclame is Janfre uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Janfre aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade.

7 Door het indienen van een reclame wordt de betalingstermijn van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

 

Art. 11 Garantie

1 Janfre staat in voor deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

2 Janfre verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie voorzover zulks met de wederpartij is overeengekomen. De garante geldt alsdan gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering.

3 Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aagebracht.

5 Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt erkent Janfre geen garantie-aanspraken.


Art. 12 Betaling

1 Alle betalingen dienen binnen 8 dagen na faktuurdatum te zijn overgemaakt of te zijn gestort op een door Janfre aangewezen bank- of girorekening. Janfre is te allen tijde gerechtigd om een voorschotbetaling te verlangen van tenminste 50% van het overeengekomen bedrag (of een ander percentage indien schriftelijk overeengekomen). Janfre is gerechtigd om tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

2 Bij betalingen per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Janfre.

3 In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

4 Janfre is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van de betalingstermijn of hem rekeninguitreksels en dergelijke toe te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5 Iedere betaling door de wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten.

6 Door het verstrijken van de betalingstermijn komt de wederpartij zondermeer in verzuim. Vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is, is zij aan Janfre per maand een rente van 1% van het
opeisbare faktuurbedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend.

7 Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van het faktuurbedrag, met een minimum van € 100,00 excl. 19% btw.

8 Janfre heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen.

 

Art. 13 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Janfre totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de zaken op normale wijze weder te verkopen en/of te gebruiken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van Janfre aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Janfre terug te geven.

 

Art. 14 Intellectuele eigendomsrechten

1 Door Janfre gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Janfre of door haar aangegeven derden me de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.

2 Door Janfre aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janfre. Janfre behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde produkties.

3 De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Janfre op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

4 Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 1.000,00 onverminderd het recht van Janfre tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

 

Art. 15 Ontbinding

Onverminderd de Janfre verder toekomende rechten en het elders in
deze voorwaarden bepaalde, kan Janfre een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enig ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance van betaling aanvraagd, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

 

Art. 16 Geschillen

Op alle door Janfre gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter in de woonplaats van Janfré.

 

Art. 17 Conversie

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid. Maastricht 2007 Versie 1.0

Janfre Uniformen
Weerterveld 11
6231 NC Meerssen

info@Janfre.nl
Tel: +31 (0)43 - 321 77 12
Fax: +31 (0)43 - 201 08 98

KvK: 146 23 476
BTW: NL.007266856B01

IBAN: NL85RABO0129237736
BIC: RABONL2U
REK: 12.92.37.736